AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu >> Stephan Hein

Stephan Hein

Inspirace jako léčivá síla

Stephan Hein - Velká Británie

Odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu,
Učitel, certifikovaný kouč Higher Ground Leadership, hudebník
 
 

Zdravím tě Tomáši, zdravím vás všechny v Praze a zdravíme celý svět, který teď sleduje všechny ty, kteří jsou všude po zeměkouli a dívají se. Především ještě než začnu, chci vyslovit velké uznání tobě a celému týmu, Tomáši, za tento kongres, který jste zorganizovali. Já si myslím, že opravdu je úžasné, jak jsme dokázali po celém světě vlastně propojit lidi - takové moudrosti, takových vědomostí - a být součástí takovéto komunity je opravdu úžasné. Je skvělé, že jste vytvořili takovouto platformu, to umožňuje mnoho do budoucna a jsem velice rád. Vidím, že jsem jeden z posledních řečníků, který bude hovořit na tomto víkendovém kongresu, a chtěl bych touto svou prezentací vlastně udělat určití shrnutí všeho, co tady zaznělo, a rád bych hovořil o jakési vnitřní zkušenosti, kterou všichni sdílíme a je lhostejné, z jaké kultury pocházíme a jaké je naše profesní zařazení. A to je hluboká emoce, která je transformační a která nás všechny spojuje, a to je inspirace.

Inspirace jako léčivá síla - já už jsem říkal, podle mého je inspirace síla nebo slovo, které nás všechny spojuje - bez ohledu na rozdíly, na to, co nás někdy vzdaluje, všichni jakožto lidstvo máme zkušenost a díky tomu jakými krizemi procházíme, změnou životního prostředí, že skutečně je cosi, co nás sjednocuje a myslím si, že je důležité se právě soustředit na ty pozitivní věci, na věci, které nás v našich životech inspirují. A podle mého názoru je právě tohle to nejdůležitější. Já se proto snažím soustředit se mnohem více na řešení než na samotný problém, protože moje mysl má tendenci se spíše zaměřovat na to, co není správné, co je špatné, stěžovat si a tak dále - a zkrátka musel jsem se učit, musel jsem se nutit, abych se - i prostřednictvím meditace - naučil tohle změnit, abych se zaměřil na řešení. A samozřejmě můžeme najít mnoho příkladů - tady bylo nabízeno mnoho zajímavých řešení a ta řešení byla velmi inspirující.

Já bych chtěl znovu zopakovat pro ty, kteří tady včera nebyli, jaké je tedy moje pozadí, abyste lépe pochopili, odkud pocházím - pracuji ve vzdělávacím prostředí, ale pracuji také ve středním Londýně, mám svoje pacienty a v podstatě můj projekt se nazývá "Medicína tvůrčího vědomí". V mé profesionální dráze jsem se tomuto věnoval více než 40 let. Začal jsem svou praxi jako léčitel v Německu, dále jsem také vyučoval terapeutickou jógu - u nás je to naším státním zdravotním systémem uznáváno jako léčebná metoda, rovněž meditace - učím studenty lékařství na londýnské univerzitě, zabývám se také uměleckou terapií - artterapií a pedagogikou a jsem rozhodně tedy vášnivý hudebník a zabývám se úlohou hudby v kontextu léčení.

My jsme tady zaslechli krásnou prezentaci a bylo to velmi zajímavé. Máme spoustu informací v naší intelektuální mysli, a proto bych vás všechny vyzval, abychom se podívali trochu do vnitřního prostoru, pokusme se propojit zkušeností kontemplace. Zkusme to tady s citátem Ralpha Waldo Emersona: "To, co nás přesahuje, to, co je za námi a to, co je před námi, jsou drobnosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás." To je úžasný výrok, protože vlastně to ukazuje, co máme v naší mysli a do jaké míry nás to může vytvářet, jak to může být odolné a zároveň podnětné pro to, co je před námi a může to čerpat z toho, co je za námi. Tohle je velice důležité i v současné době a já na to vlastně spoléhám, protože tohle je skutečný zdroj reality. Pokud bychom mluvili o inspiraci, byl jsem velmi překvapen - já vlastně ve své praxi dělám kouče vůdcovství a velice se inspirují právě spirituálnem, motivací a motivace, to je skutečně klíčové slovo ve strategii profesního i osobnostního růstu. Inspirace, její původ -vlastně kořen slova je v latině: "spirare" znamená dýchat, ale zároveň i dát život, vyjádřit a oživovat. Je velice zajímavé, když se podívám na etymologické kořeny tohoto slova hlouběji, dostal jsem se vlastně až na spirituální pozici. V judaismu je slovo "ruah", což je určitá feminní síla, jako "Šakti" v hinduismu - "Dech života", "svatý Duch". Dech života je vlastně s duchem svatým identický. Křesťanská tradice potom spojuje inspiraci zase s Duchem svatým. V řečtině "Pneuma" - to je neutrum, není to ani mužské, ani maskulinum, ani femininum - a znamená to vzduch, vítr a dech. Čili dech, který samozřejmě může mít různé kořeny. V islámu to je velmi zajímavé - je to "ruuh". Islám je vlastně judaismu velmi blízko a blízko jsou i etymologické kořeny slova - je to zase "Dech života" anebo "Božský dech" a pak tu máme sanskrt: "prána" a "pranajáma" - prána je životní síla, o tom jsme v ájurvédě mluvili hodně - a v józe je také pranajáma, což je vlastně dechové cvičení, které se používá v józe i v ájurvédě, abychom posílili fyzické systémy a získali mentální stabilitu a spiritualitu. Takže vidíte, že tam slovo inspirace má opravdu velice široký význam, který se týká fyziologie tělesné, dále potom životní síly, více síly, vitální síly a ve spojitosti s tím všechno to, co vlastně nacházíme v spirituální a náboženské tradici. Slovník mi napovídá, že inspirace je vlastně být prodchnut jakousi exaltací, být něčím nadšen. Stimulace géniem, múzou, vůdčím světlem, myšlenkou nebo vášní, vizí, skvělostí, Božský vliv na lidskou bytost. Takže velmi jasně vidíme, že slovníky se snaží vysvětlit inspiraci jakousi metafyzickou spirituální zkušeností. V tomto kontextu bych chtěl upozornit na další souvislost mezi inspirací a motivací - často hovoříme, když mluvíme o seberozvoji, o motivaci - být motivován k něčemu. A v tomto kontextu je inspirace také důležitá, i když mezi obojím je velký rozdíl - inspirace je energie, která vychází z duše, a už jsme říkali, je to energie, která vychází z hloubky našeho vědomí a která zahrnuje - a to nás zase tedy propojuje s těmi spirituálními tradicemi - propojuje nás to s láskou, s empatií, cítěním, jak se cítí někdo jiný a potom to v nás vlastně vyvolává soucit. A to už samozřejmě má blízko k léčitelství. Víme, jak zní Hippokratova přísaha. Motivace, na druhé straně, je energie osobnosti. Já jsem motivován, abych něco udělal, abych něčeho dosáhl, abych se posunul kupředu - čili je to skutečně postoj vůči mně, zaměřuje se to právě na to "já", nikoliv na vnější svět. Kromě toho je tu ještě něco jiného. V této prezentaci bych vám chtěl ukázat určité triky, určité cesty, jak můžeme inspirovat nikoliv pouze sebe, ale jak můžeme inspirovat své pacienty, své klienty - to je pro mne jeden z klíčových elementů z mojí praxe. Takže jednou z takových cest je napojit se na sílu "numinous" - úžasu a smyslu pro nádheru, pro něco kouzelného, pro něco zázračného, což je něco, co transcenduje naši zkušenost. Co je "numinous", to poprvé popsal Rudolf Otto v roce 1917 v Německu. Je to vlastně probuzení spirituální a religiózní emoce, něčeho, co je tajemné, co inspiruje účast, mysterium tremendum. Myslím si, že to pociťuje mnohem více lidí, než o tom lidi vůbec je schopno hovořit, protože se třeba ostýchají. To je něco, co má do činění s psychologií - tam už jde o určitou spirituální konverzaci, která může tohle v lidech odhalit. Já si myslím, že tohle je velice zajímavé a to je právě součástí holistické a integrativní medicíny. Samozřejmě jsem inspirovala lidmi jako byl Aldous Huxley, Stanislav Grof, Carl Rogers, Abrahám Maslow a Rudolf Steiner - to byli vlastně lidé, kteří úžasným způsobem posunuli humanistické vědy. Carl Jung vlastně dokázal - řekl následující:" Hlavní zájem mojí práce se nezabývá léčbou neurózy, ale spíše přístupem k tomu, co je numinózní faktum. Skutečnost, že přístup k numinóznímu je skutečnou terapii a že tedy můžete získat numinózní zkušenost a jste vlastně uvolnění z prokletí patologie. Takže to je vlastně tak, že samotná choroba nabývá charakteru numinózního. Teď do toho přivedu trochu neurovědy, protože samozřejmě jsou zajímavé tradice moudrosti, ale neurověda je v tom zapotřebí také, o tom jsem mluvil už včera, když jsem měl prezentaci o józe Nidře. Výzkum prokázal, že emoce, jako je inspirace, úžas, ohromení a síla pozitivních emocí- včetně lásky, soucitu a vděčnosti - mění vlnové délky, které probíhají v mozku z Bety na Thetu, aktivuji parasympatický nervový systém, to znamená - to je to, co ovlivňuje naše blaho, naše uzdravení a vlastně nabudí sympatické stránky, které zpomalují, to jsou takové to: útěk nebo útok a přežití. Jako součást terapie "mind-body", to znamená tělo- duch, tyto pocity mohou zredukovat úzkost, obavu, depresi. Je to také něco, co nás se posílí a co může zvýšit naše sebevědomí, můžete redukovat zánětlivé procesy, zlepšit imunitní odezvu a může to také zažehnout jiskru krásy V očích toho, kdo se dívá. A může to přetvořit mou zkušenost a může mě uvést do jakéhosi uklidňujícího hojivého stavu transu. Tohle lze vysvětlit z hlediska neurovědy, protože například úžas vyvolává neuroplasticitu a mozek má schopnost růst a měnit strukturu svých neurálních sítí a fungování. Čili můžeme změnit kvalitu našich pocitů, našich emocí a našich myšlenek - a to vlastně vyplývá z biologie a z našeho endokrinního systému. Velice důležité je, že všichni chceme dosáhnout nějaké změny. Biologický mozek se může změnit, když ho změnit chceme, pokud jsme něčím inspirováni - pokud dokážu inspirovat své pacienty, aby samoaktivovali - aby se aktivovali, aby něco udělali, aby zkrátka se pokusili léčit sami sebe, potom ten biologický mozek se změní. Tohle bylo prokázáno. Aby k tomu došlo - tohle jsem už ukazoval včera - existuje určitý vnitřní vesmír, k němuž můžeme vstoupit a zažít své vědomí, abychom rozšířili naši percepci, naše vnímání. A z toho můžeme čerpat inspiraci. Včera jsem také hovořil o představivosti jako o síle, která nám poskytuje zkušenosti. My si dokážeme vyvolávat zkušenosti v mysli, aniž bychom měli - aniž bychom k tomu potřebovali jiné smysly což řekl vlastně Albert Einstein. Představivost je důležitější než vědomí, protože vědomí je omezené, zatímco imaginace - představivost může běhat kolem celého světa. Rozšířené vnímání - to je odhalení vize, mystérium, transfigurace... cokoliv vidí naše mysl a co dokáže nějakým způsobem zprostředkovat. A tohle je něco, co je vlastní samozřejmě výtvarným umělcům, hudebníkům - to jsou například vidění, to je zvěstování, to je klanění králů a to všechno může být vlastně transportováno do jakéhosi transu. Tohle všechno je vlastně určitý nástroj, všichni to víme. Pokud sedíme někde na pláži a nádherně zapadá slunce do vody, když se díváme, jak se slunce odráží na hladině, pak pociťujeme hluboké blaho, obrovskou pohodu, kdy zapomínáme na všechno, co nás trápí a vyvolává to v nás určité blaho. Pro mnoho lidí to znamená ponořit se do hlubších vrstev inspirace. Tohle je jeden anglický malíř, který byl skutečně vizionář - William Turner - tohle je sněhová bouře v aostském údolí a tady vidíte ty maličké lidi a on skutečně tohle vlastně zobrazil na základě svojí vnitřní inspirace a dokázal tu svou vnitřní vizi vyjádřit barvami, jako kdyby skutečně viděl trojrozměrnou realitu. Představivost se projevuje v obrazech, příbězích, pohádkách, mýtech, snech, denním snění a také v halucinacích. Myslím si, že příběhy, pohádky, obrázky, to znamená zobrazující umění - vždyť máme například jeskynní malby staré desítky tisíc let, jsou různé mýty, které vlastně pocházejí od nejstarších dob existence lidstva - jsou tedy různá zobrazení, která napovídají snaze o zobrazení toho denního snění - to vlastně znamená, že tohle existuje od pradávna. Já jsem si vybral "Zahradu pozemských rozkoší" od mystického malíře 14. století Hieronyma Bosche, on se zabýval křesťanskými tématy a samozřejmě, že sahal také ke starým spirituálním tradicím, ke staré mytologii. A tady vidíme nalevo zobrazení zahrady Eden, kde jsou samozřejmě - takovou zahradu, takový Eden vlastně má každá mytologie, to jsou ta mysteria historie, která vzpomínají na ten dokonalý svět, o který jsme přišli a po něm toužíme, k němuž bychom se chtěli vrátit, kde Lidé žijí vlastně v neustálém blaženosti a rovnováze, kde jsou prosti utrpení. Uprostřed vidíte nádherné zobrazení, nevím, jestli tehdy Hieronymus Bosch šňupal kokain nebo meskalin či LSD, ale tohle vypadá skoro, jako kdyby měl nějakou podobnou inspiraci, protože tady zobrazuje všechno to, co vlastně děláme na planetě, všechny ty rozkoše, jimž se oddáváme, ale samozřejmě jsou tu zobrazena také veškerá utrpení. Napravo je potom stav, kdy jsou zobrazena právě převážně ta utrpením, jimž je lidstvo vystaveno, a to jak v životě pozemském, tak v životě, který následuje po smrti. Čili i tyto zážitky vlastně jsou tu jako protistojné proti tomu blahu v "Zahradě rozkoší". Takže podle mého názoru v holistické praxi je klíčově důležité, jak mohu své klienty inspirovat. A odbočím od toho - když třeba chci něco napravit, vyléčit - lidé ke mně přijdou s určitým problémem, já ho chci vyléčit, ale v podstatě já od okamžiku, kdy vstoupí do mých dveří, se snažím během 50 minut, jedné hodiny s tím pacientem navázat rozhovor - a já vlastně učím teď v současné době své žáky pomocí ZOOMu, ale snažím se lidi vyzvat tomu, aby se zahleděli sami na sebe a aby se zajímali o hlubší kontext života, aby měli možnost se napojit na ten stav inspirace, kterou by čerpali z vlastní zkušenosti. Medicína tvůrčího vědomí, což je vlastně název té mojí lékařské praxe, se zabývá tím, že se snaží inspirovat behaviorální změny, které ovládají mysl, tělo a duši a také propojení mezi nimi. A takto se tady snažíme inspirovat. Jakým způsobem tedy inspirujeme ostatní tak, aby vstoupili do prostoru léčení a blaha a pohody a zkušenosti fyzické, emoční, mentální a duchovní? Především prostřednictvím napojení na přírodu. Jsme hluboce propojeni s přírodními silami, jsme součástí přírody. Víme, že jsou tady krize, je tady klimatická změna a všichni víme, že už dnes ztrácíme schopnost pochopit, co je skutečně přírodní, co přirozené není a co se děje a co se stane do budoucna a jakým způsobem, jak tedy dosáhnout toho, abychom nezlikvidovali my přírodu, ale aby také se příroda nezbavila nás. Tím, že tady jsou rituály, meditace, jógické praktiky a také pěstování spirituality, ať už je religiózní nebo nereligiózní. My víme, že o církvi a o různých náboženstvích jsme se toho dozvěděli hodně nehezkého v poslední době - jsou tu různé skandály a tak dále. Myslím si, že je hodně lidí, kteří nechtějí o nějaké víře ani slyšet, ale vůbec to nemusí být religiózní, je to prostě určitá spirituální praxe, duchovní praxe. V Británii jsem před dvěma lety získal diplom, který je akademický uznáván a který vlastně otevírat cestu univerzitní výuce o propojení mezi spirituální praxí a léčením. Posilovat zvídavost, snahu objevovat sám sebe a objevovat hlubší smysl, dále potom vedení při rozvíjení zdraví, zdravého životního stylu, včetně potravy, spánku a tak dále. Dále potom hudba, umění, které posilují krásu a objevování mysteria životních fenoménů, představivost, tvořivost, inovace, být také určitým prostorem, kde je možné vytvářet pozitivní emoce - lásku, služby, soucit, vděčnost a vytváření pozitivních sociálních propojení a koheze, spojování se v rámci komunity - je to něco jako sociální předepisování, prostě pohyby, je to tedy hnutí a dále také být určitou pochodní nebo tím světlonošem při inspirování prostřednictvím vlastního osobního a profesního života. Je snaha propojit pacienty s lidmi, kteří se starají o jejich zdraví, ale propůjčit lidem také schopnost a moc, aby působili sami na své zdraví a aby objevili tu svou sílu, aby dokázali sami odhalovat řešení a pomoci si sami. Dále je tady potom - to je právě tedy o tom světlonoši, to znamená hovořit a kráčet, být vepředu, být tím praktikem a vzorem pro ostatní. A tohle může u lidí navodit schopnost a zájem o to položit si otázky ohledně sama sobě. Samozřejmě že my sami musíme všechno tohle pěstovat i sami na sobě, protože jak bychom mohli inspirovat ostatní, pokud bychom ten zdroj inspirace prostředním všech těchto technik nedělali? Čím víc budu já sám vynikat ve svém osobním životě, tím více budu schopen inspirovat ostatní. Je možné působit na kohokoliv, ať je to třeba řidič autobusu, ať si je to dáma, která mě odbavuje na letišti, prostě v průběhu celého našeho každodenního života můžeme takovouto inspiraci šířit a dovolte, abych se s vámi podělil o obrázek, který mne uvádí do naprostého úžasu - uvidíme toho páva, který prostě dokáže explodovat do tohoto nádherného vějíře. Je velice důležité, abych si každý den připomínal takovouto krásu a uvědomil si, že mám to štěstí, že dokážu vnímat ten tvůrčí zdroj, který mohu nalézt ve všem. Svatý zdroj pro všechno - posvátný zdroj pro všechno spočívá totiž v každém z nás. Jsem velice rád, že jsem příležitost s vámi pohovořit a chci vám popřát všechno nejlepší na vaší cestě, kdy budete mít možnost odhalit, jaká je vaše realita a čím vy můžete inspirovat svoje pacienty. A budu se velmi těšit, že se v budoucnu s vámi opět někde setkám. Děkuji.


Stephan Hein, Velká Británie

Stephan Hein - Velká Británie

Odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu, učitel, certifikovaný kouč Higher Ground Leadership, hudebník
Číst více...

Záznam ústních prezentací Stephana heina na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

Jóga nidra - kreativní medicína (11.9.)

Inspirace jako léčivá síla (12.9.)


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.