ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu >> Nora Laubstein

Nora Laubstein, prezidentka ANME, Německo

Výsledky celoevropského průzkumu ANME

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
 

Děkuji. Dobré dopoledne, Tomáši. Děkuji za pozvání. Ráda bych si nejprve promyslela všechna ta slova, která jsem teď zaslechla, a chci také poděkovat za to, že organizujete tento kongres. Víte, že my jsme tento kongres všestranně podpořili a v podstatě máme za sebou 20 let práce na evropské úrovni a snažíme se najít mezery a chybějící články v sektoru přírodní medicíny. A domnívali jsme se, že by bylo záhodno začít nějakou celoevropskou studii, abychom zjistili, jaká je situace. A tato studie skutečně je, je to Renáta Gretsch, která se ujala vedení této studie. Shrnutí výzkumných výsledků se nalézají na mé webové stránce - i na německé i na anglické. Chci ale uvést několik zajímavých výsledků panevropské výzkumné studie týkající se znalosti o používání různých pojmů, termínů a probíhala tedy tato studie v letech 2020 - 2021. Tato studie je velmi zajímavá, protože máme někdy problémy v přírodní medicíně, jak definovat "alternativní" - to, co je alternativní, to, co je tradiční, to, co je komplementární - a teď v poslední době ještě i ten integrativní aspekt. Takže na politické úrovni je obtížné najít skutečně nějakou společnou platformu pro užívání termínu a je nejvyšší čas, abychom to nějak sjednotili. Ta diverzita obsahu a metod samozřejmě nelze odstranit tím, že bychom zavedli - nebo můžeme se pokoušet tedy zavést jeden termín, který by vzešel z jakéhosi konsensu, nebude to jednoduché, ale přesto je určitá společná platforma a je zapotřebí tedy urgentně udělat nějakou akci, na které se budeme podílet všichni. Pokud se podíváme na historii, nejprve jsme měli termín "nekonvenční medicína" - NCM, který se užíval hlavně v jižních státech a pořád si ještě užívá v jižních státech Evropy. Od jisté doby se ale změnila ta negativní forma na nikoliv negativní - to znamená mluvíme o alternativní medicíně CAM. V politických promluvách se ten termín CAM používá ve většině případů, pokud se hovoří o nejrůznějších asociacích a dalších podílnících. Ale v posledních letech je stále méně používán tento termín. Takže dnes se místo "komplementární medicína" - CAM používá spíše TCIM, čili tradiční, komplementární a integrativní medicína a používá se tedy běžněji. Tato změna v podstatě nás vedla k tomu, abychom tedy vedli tento výzkum, abychom si ujasnili, které termíny opravdu se běžně používají - jak na úrovni různých poskytovatelů služeb, praktiků, ale také v různých asociacích. A rozhodně bychom chtěli prosazovat, aby se tyto termíny sjednotily. Tento výzkum měl za cíl poskytnout přehled o současné situaci v rámci naší asociace, aniž bychom se snažili o naprosto vyčerpávající výzkum. A samozřejmě, že je velmi mnoho shodných odpovědí mezi těmi odpověďmi, které k nám přišly. Samozřejmě, že všichni vyzývají k tomu, abychom se pokusili tedy vytvořit nějakou platformu pro společné porozumění, abychom co nejintenzivněji spolupracovali a abychom se všichni aktivně v tomto, v této výměně podíleli. Byly vypracovány v němčině i v angličtině dotazníky - byl tady dotazník s různými otázkami, přičemž otázky byly zaměřeny kvantitativně i kvalitativně, ale nejedná se o statistický výzkum. Byli to členové ANME, byli to jednotlivci, asociace, instituce a tak dále. Pokud bychom hovořili tedy konkrétně: celkem jsme vzali v úvahu 676 odpovědí, čili je to poměr 1 ku 6 v Německu a v Británii. Lze říci, že všichni účastníci měli velký zájem demonstrovat svůj názor na všechny oblasti alternativní medicíny. Účastníci - jakmile se odhodlali, že tedy ten dotazník vyplní a pustili se do toho - byli velmi konzistentní v účasti. V kontextu kvalitativního hodnocení je pozoruhodné, že všichni jsou velmi konzistentní i v tom, že v podstatě opakují, že by chtěli určité sjednocení. Ovšem tím, že se účastnilo velké množství lidí potom a mnoho lidí bylo silně subjektivní, potom je tam velká diverzita, samozřejmě. Účastníci jsou většinou ze zemí Evropské unie, hodně z nich bylo - 171 jich bylo samostatných, pak tam byly tedy asociace - ta čísla vidíte v mém příspěvku - 2646 prohlášení pocházelo od jednotlivců a týkaly se aplikovaných metod. Ty je možné rozdělit do 11 skupin, jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum ukazují, že skutečně všichni mají velký zájem o univerzální terminologii. Tato touha, tato potřeba se vyjadřuje v dalších odpovědích na otázky, které jsou doplňující - když byli lidé například dotázáni na význam takového univerzálního termínu nebo terminologie - ale účastníci v převážné míře označovali tu potřebu jako silnou jako opravdu maximálně velkou potřebu. Populárním termínem zůstává CAM, často potom se objevuje - jako druhá v pořadí - T&CM, skoro čtvrtina účastníků odmítá termíny, které se používají v politice anebo se nemohu s nimi tedy identifikovat. Máme tady také vyjádření kvantitativní - kolik lidí se vyjádřilo ve prospěch toho kterého termínu - 123 například prohlásilo, že není možné se sjednotit na nějakém termínu anebo podobně, hodně se objevovala nespokojenost s navrhovanými termín, protože všichni se vlastně opírají - každý z těch účastníků se opírá o vlastní expertízu, vlastní zkušenost a ne vždy tomu rozumí všichni stejně, mají pocit, že právě jejich chápání těchto disciplín není správně odraženo. Integrativní medicína už začíná být přijímána. V budoucnu si dokonce mnozí lidé spojují používání tohoto termínu s optimismem. Lze tedy vyvodit, že je velký zájem o deskriptivní a univerzální terminologii, aby bylo možné tak i určitým způsobem sdílet identitu a moci tedy tuto identitu projevovat na trhu. Další poznámka pro kvalitativní vyhodnocení ukázala, že většina účastníků je obeznámena s termíny, které se ve výzkumu používaly, které tam byly zmíněny, ale samozřejmě jejich přístup k těmto definicím, anebo vůbec přístup k definicím se lišil. Nicméně význam toho kterého termínu už přinesl kontroverze, což znamená, že samozřejmě tedy závěrečné hodnocení nelze uvést jednoznačně. Potřeba standardizace nebo touha po standardizaci je společná všem účastníkům. Lidé se domnívají, že by to přineslo jednak větší uznání a také sdílenou identitu. Fáze jednotlivých specializací pro vyjasnění dalších metod - je důležité, v jaké oblasti se ten který účastník pohybuje. Každý jednotlivý termín a povědomí o tom kterém termínu je považováno za velmi významné všemi účastníky. Každá asociace, každý podnik, kategorie, termín, atributy, které byly zmíněny v dotazníku, se jim jevily zkrátka jako nedostačující, neúplné. Komentáře byly natolik různorodé, že to jasně ukazuje, že je skutečně maximální výzvou, a to nejenom pro poskytovatele péče a různé asociace, ale pro všechny, kteří se podílejí v této oblasti, aby vznikla nějaká společná platforma, potažmo společná terminologie. Čili hledáme společnou základnu, která by překračovala různé hranice různých systému, ale bude zapotřebí si položit určité otázky - jak čemu rozumíme? Jaký přístup k tomu či onomu chceme zvolit? - protože podobné rozdíly, rozpory mohou mít vliv na naši činnost. Tento projekt by měl být určitým zastřešujícím, který by mohl umožnit širší spolupráci všech zúčastněných. To se netýká pouze toho procesu vyjasnění z hlediska terminologie, ale také by bylo dobré vypracovat jakousi zdravotnickou politickou orientaci a stanovit si společné cíle. V hodnocení tohoto výzkumu může poskytnout určitý odrazový můstek těm, kteří jsou aktivní při formulování zdravotní politiky. Je tady prostě zdůrazněna potřeba různých holistických postupů, služeb, které by měly být dostupné. Pokud bychom měli prokázat službu tomu velkému počtu poskytovatelů alternativní nebo takovéto péče - holistické péče - potom je nutné tedy činit taková politická rozhodnutí, která by to umožnila - která by umožnila vytvořit nějaké společné platformy a která by do politického rozvoje zahrnula i tyto aspekty. Je třeba formulovat společné cíle, společné postupy a zainteresovat experty - poskytovatele zdravotní péče. Musí být ochotni pracovat společně na vývoji a na formulování takovýchto společných cílů - bylo by to prospěšné i pro ekonomiku, zdravotnictví. Byl by to další velmi významný krok k udržitelnosti zdravotních systémů, zajištění kvality a lepšího zdraví. V tomto momentě bych chtěla říci, že naše představy směřované na vládu a národní zdravotnické systémy, nebyly přijímány, dokonce nebyly ani brány na vědomí, a přesto - teď samozřejmě máme pandemii, kdy se populace obává viru a čeká na vakcínu - přitom je to šance lidi uvědomit nebo tedy informovat o tom, jaké jsou další možnosti ve zdravotnictví a prostě představit jim naši medicínu. Sabina Dotish navrhuje určité nové kroky - dohodu o pracovním postupu, který by vedl k určité konformitě terminologií, což by přispělo k obecnému porozumění jednak mezi odborníky, ale i s laickou veřejností, vytvoření týmu, který by pracoval s budoucím - do budoucna a pokusit se o jakési smíření, sjednocení jednotlivých termínů, které se používají v současné době a je zapotřebí také podniknout také určitý výzkum trhu a na základě toho potom stanovit společné cíle a seznam priorit. Je zapotřebí sbírat systematicky různé návrhy teď i do budoucna a zabývat se detailním hodnocením dalších informací, které je možné najít také na mojí webové stránce. Takže to je vše a chci vám poděkovat za účast a za trpělivost. Děkuji.

 
Nora Laubstein, Německo

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
Číst více...

Záznam ústních prezentací Nory Laubstein na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

Výsledky celoevropského průzkumu ANME

Nosódy - žádané pacienty, potřebné pro praktiky


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

Příspěvek Nory Laubstein