ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Hosté

Ing. Miloš Růžička

Ing. Miloš Růžička - Česká republika

Předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas zastupitelstva hlavního města Prahy, člen Výboru pro bydlení ZHMP, starosta městské části Praha 8 – Ďáblice, STAN – hnutí Starostové a nezávislí, zakladatel a místopředseda krajského výboru (kraj Praha)

Proč kongres zdraví Praha? Proč Platforma? Několik otázek z pohledu středoevropana

Dobrý den všem. Děkuji Tomáši Pfeifferovi za slovo a za možnost položit si několik otázek a pokusit se na ně odpovědět na téma, které již uvedl, tedy: Proč Kongres zdraví Praha? Proč ho podporovat? Proč Platforma 2020?

Vážené dámy, vážení pánové, milí členové představenstva platformy, zástupci partnerských organizací kongresu, milí hosté a diváci. Velmi mě mrzí, že dnešní den s vámi nemohu sdílet osobně. No a přesně takto jsem se s vámi se všemi, bohužel on-line, pozdravil již na konci června 2020 při zahájení rozpravy k Mezinárodnímu kongresu zdraví, stejně tak bohužel také v lednu roku 2021 i dnes, takže pohled do očí a skutečné podání rukou stále nahrazují kamery a klávesnice našich počítačů. Takže doba není jednoduchá, skoro myslím, doba je těžká, je složitá.

Velké obtíže jsou ale také velkým příslibem změn. Společnost může lépe prověřit a porovnat stávající a nově předkládaná paradigmata a řešení, která jsou občanům nabízena nejen v oblastech obecné politiky, ale samozřejmě také v oblastech vědy, zdraví a zdravotní péče. Krize vytváří také větší prostor pro osobnosti pevného charakteru a jsem přesvědčený, že i společenství tohoto kongresu, Kongresu zdraví Praha, již odborné i laické veřejnosti nabízí a bude nabízet takovéto osobnosti. Jejich prostřednictvím kongres nabízí nové znalosti a dovednosti z oblastí, kterými se zde zabýváme, tedy z oblasti prevence, léčby, výzkumu nemocí a samozřejmě i z oblasti životní filosofie, etiky a duchovního rozvoje. Teprve rovnováha, vzájemná synergie všech těchto oblastí je předpokladem dobré, pro pacienta perspektivní a bezpečné léčebné a uzdravující praxe. A proto jsem přesvědčen, že přichází doba potřebnosti oborů CAM, TCIM i doba takových nástrojů jakým je Platforma 2020.

Nyní mi dovolte otázku nebo konstatování - co je přirozené, je zdravé a tedy bezpečné. Jak tedy reagovat na strach a stres, který se podle mého názoru šíří společností? Je tu prostor pro terapie oborů TCIM, oborů CAM? Byl jsem učen, že co je přirozené, je bezpečné a samozřejmě i naopak. Jistě to platí i v medicíně. Myslím, že si současná lidská civilizace svou činností nikdy sama sobě nevytvořila tolik věcí, kterými si škodí a ohrožuje svůj život, jako je tomu v posledních přibližně 100 letech a zejména v posledních několika desítkách let. Stále přistupujeme k řešením metodami agrese, bez pokory a bez snahy vidět problém v souvislostech. A právě vidění v souvislostech a hledání jemných neinvazivních postupů, které nastolují dlouhodobé nebo dokonce trvalé změny a rovnovážné stavy, jsou potřeba ve všech oblastech lidského konání a samozřejmě jsou tolik potřebné i v medicíně a ve zdravotní péči, v procesu uzdravování. A také proto jsem přesvědčen, že přichází doba potřebnosti oborů CAM/TCIM i doba takových nástrojů jakým je Platforma 2020.

Další úvaha je tempo technologického vývoje. Je pro léčbu nemocí nadějí, anebo hrozbou? Máme aktuální zkušenost se skutečně globální nákazou covid-19. Nechci hodnotit na tomto místě tuto nemoc, její původ, nebezpečnost, zvolená hygienická opatření a tak dále. To ne. Jen bych chtěl této nejnovější zkušenosti využít k tomu, abych připomněl, co pandemie v obecné rovině také ukázala - připomněla, jak citlivé otázky a jak nebezpečným způsobem na mnoha místech světa některé záležitosti zkoumáme, jak problematické jsou některé pokusy a směry tohoto zkoumání a jak problematické je uplatňování některých postupů a pouze dílčích znalostí do léčebné praxe. Všechny tyto procesy mají velkou dynamiku, jejich tempo je násobně větší ale, než jak rychle se rozvíjí mechanismy obecné etické a bezpečnostní korekce. Tato nerovnováha se pak projevuje ve stanovování směrů výzkumu a vývoje, tomu odpovídají některé interpretace nových zjištění a jedna biologická laboratoř, kdekoliv na světě, skrývá sílu atomové bomby. Poslední měsíce to opět ukázaly. A tak dále a tak dále. Rozumíme tedy již svým dílčím objevům natolik, že máme právo je v takové míře brát a užívat v oblasti lidského zdraví? Jsme jako společnost již připraveni být uživateli takových technologií? Je to vůbec správné, má to smysl? Komu to nejvíce slouží? Nemám oficiální odpověď na tyto otázky. Každé poznání je samozřejmě důležité. Jsem ale přesvědčený, že je pro mne bezpečné a výhodné, pokud si v čase svých zdravotních problémů nebo specifické nemoci pomohu v maximální míře - možné míře - právě terapiemi CAM a TCIM. A to je pro mě další důvod, proč bychom měli podporovat a obhajovat potřebnost oborů, kterými se zde budeme zabývat, a existenci takových nástrojů, jakým je Platforma 2020.

Poprosím, jestli si můžeme společně zamyslet ještě nad jednou věcí a tou je fenomén pomoci - touha pomáhat - a co je to opravdová pomoc. Jsem přesvědčený, že umět pomáhat tak, aby to příjemci poskytnuté pomoci skutečně dlouhodobě pomohlo, to je veliké umění a vyžaduje to velkou moudrost a pokoru těch, co na sebe berou tu odpovědnost a chtějí skutečně pomoci. Říká se, že prodat hladovějícímu obilí není pomocí, ale cestou závislosti, nesvobodě a strachu. Pravou pomocí je naučit obilí si sám vypěstovat. Říká se, že dát někomu nějaký předmět nebo nástroj není pomocí. Pravou pomocí je naučit takový nástroj vyrobit. Být nástrojem jen obdarován také dělá člověka závislým, omezeným v rozhodování a možnostech pohybu, kdy vyvolává i zbytečných strach a ztráty - ze ztráty darovaného předmětu. A strach otevírá nemocen cestu do našich těl a duší.

A jaká je situace v současném systému zdravotní péče zde v Evropě? Nevidíte podobnost mezi současnou praxí a uvedenými příklady? Jak nás společnost a my sami sebe učíme žít? Tak, abychom nemocem předcházeli, abychom byli silní? A pokud už onemocníme, učí nás porozumět příčinám tak, abychom věděli, co ve svém životě změnit ve svůj prospěch? Učíme se žít odpovědně a svobodně nebo svůj život, zdraví a z něho plynoucí svobodu dobrovolně předáváme na starosti pouze druhým?

I proto se dívám do budoucnosti s velkou nadějí a očekáváním k tradiční a integrativní medicíně a k vědě a výzkumu na tyto obory navázané, protože znovu objevuje a nabízí pacientům alternativu tam, kde to má smysl. Nabízí svobodnější, bezpečnější a šetrnější přístup k mnoha nemocem a zázraku uzdravení.

A závěrem - co říci? Hovořím o náladách, o náladách ve společnosti a potřebách lidí, o velké příležitosti, která se před naším kongresem, před medicínou CAM a TCIM otevírá. Ale každá velká příležitost se může stát vlivem chyb také ztrátou a tedy zbytečným zdržením přirozeného vývoje. Takže bude potřeba vykonat ještě mnoho práce, individuálně - každý z nás - i společně. Kongres zdraví nevnímám jako jednorázovou akci, která tuto neděli končí, ale spíš jako trvající fórum poskytovatelů a uživatelů nových forem zdravotní péče. Těším se na další setkání a spolupráci. Také Platformě 2020 přeji jen vše dobré a věřím, že nám bude dobrým, silným a spolehlivým partnerem a oporou v naší další práci. Všem přeji také otevřenou a veselou mysl, která byla, je a bude jedním z nejlevnějších léků na všechny naše nemoci. Děkuji za pozornost a srdečné pozdravy z Prahy.

 

Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Ing. Miloš Růžička

Od roku 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, člen.
Od roku 2010 – Městská část Praha – Ďáblice, starosta
Od roku 2005 aktivní v komunální politice
 • veřejné zdraví, prevence, zdravotní a sociální péče (zejména humanizace a etika, zapojování nových poznatků a metod prevence, léčby, doplňkové léčby a sociální pomoci do praxe, civilizační nemoci – výzkum a prezentace nových poznatků a zkušeností, charta práv dětí v nemocnicích, hospicové hnutí, porodnictví – ochrana přirozených potřeb a práv matky a dítěte, problematika dětí autistického spektra, ADHD a blízkých psychických nemocí atp.), zdravotně – sociální pomezí,
 • ochrana ŽP a krajiny, životní styl, kvalita potravin a stravování ve veřejném sektoru školy a předškolní zařízení (hnutí Skutečně zdravá škola),
 • územní plánování a urbanismus, rozvoj a práce místních komunit
 • nakládání s odpady, rozvoj městské infrastruktury
Zastupitelstvo hlavního města Prahy – funkce a aktivity:
 • 2018–2020: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, člen Výboru pro bydlení ZHMP
 • 2014–2018: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, člen Výboru pro životní prostředí a Výboru pro územní rozvoj ZHMP
 • průběžně 2014–2020: Sněm starostů hl.m. Prahy, Svaz městských částí hl.m. Prahy, Svaz místních samospráv České republiky, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, poradní odborné a grantové komise pro oblast zdravotnictví, sociální péče, sportu a volného času mládeže
Politická příslušnost a funkce:
 • STAN – hnutí Starostové a nezávislí, zakladatel a místopředseda krajského výboru (kraj Praha)
U hnutí STAN se podílel:
 • na tvorbě celostátních programových priorit v oblasti veřejného zdraví, zdravotní a sociální péče, životního prostředí při vstupu hnutí STAN mezi parlamentní strany ve volbách 2017
 • programovým garantem hnutí STAN v oblasti veřejného zdraví, zdravotní a sociální péče pro region Praha 1994-2010 projektový manažer, OSVČ
Zkušenosti a získané praxe:
 • zdravotní pojišťovna SPORT (tvorba zdravotní politiky v oblasti prevence a komplementární medicíny)
 • zdravotní pojišťovna (odborné poradenství – projektová činnost k založení nové zdravotní pojišťovny)
 • prodejny a spotřebitelský klub BIODOMOV
 • Mediadesign s.r.o., ředitel (video, internet, multimédia – produkce, postprodukce)
 • Futurola s.r.o., zakladatel, jednatel (video, internet, multimédia – TV design, produkce, postprodukce, scénář, režie)
 • literární časopis TVAR
 • další projekty: Charta práv dětí v nemocnicích a práv rodičů hospitalizovaných dětí, hospicové hnutí, STUŽ, umělecká nadace Svoboda, Nadace pro zpřístupnění médií, svaz Pro Bio ekologických zemědělců
  1989-1994 Botanická zahrada hl. m. Prahy
  1987-1989 PZO, Motokov, export-import zemědělských a lesnických strojů a technologií
 

Příspěvek Ing. Miloše Růžičky na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Ing. Miloše Růžičky:

Vážené dámy, vážení pánové, milí členové představenstva Platformy, zástupci partnerských organizací kongresu, milí hosté a diváci.

Velmi mne mrzí, že dnešní významný den s vámi nemohu sdílet osobně. Díky moderním technologiím se můžeme setkat alespoň touto cestou. Moderní technologie tohoto internetového vysílání ale nejsou tím hlavním, co bourá bariéry mezi námi všemi navzájem.

To, co bourá bariéry, je naše společná touha dál posouvat hranice lidského poznání a touha získané znalosti a zkušenosti předávat k užití všem lidem. Ne pro války, ne pro obchod, ale ke zmírnění utrpení, bolesti a nastolení trvalého míru v našich zemích, ale hlavně v našich duších.

Pevně věřím, že o tom Mezinárodní kongres zdraví podá zprávu. Zprávu, na kterou čeká stále více lidí. Těch je již tolik, že logickou a správnou cestou je mezinárodní spolupráce na vzniku odborné Platformy 2020.

Mezinárodní kongres zdraví začíná právě dnes a právě v Praze. Je mi velkou ctí, že mohu osobně i z pozice předsedy Výboru pro zdravotnictví hlavního města Prahy popřát Vaší práci a tomuto úvodnímu setkání jen vše dobré. Srdečně zdravím z Prahy, všem.