AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH, Švýcarsko

Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH - Švýcarsko

Projektová manažerka ve Světové zdravotnické organizaci, světové ústředí, Ženeva

Vliv umění na zdraví a cíle udržitelného rozvoje

Velmi děkuji za vaše pozvání. Je to pro mě potěšením a poctou být s vámi všemi. Je fantastické vidět tuto Platformu naživo, je skvělou inspirací. Tradiční, komplementární a integrativní medicína klade důraz na prevenci, což je naprosto zásadní.

Chtěla bych využít této příležitosti a představit vám svou prezentaci a tou je projekt Světové zdravotnické organizace se jménem "Vliv umění na zdraví". Já sama jsem vědkyně, bioložka, ale také umělkyně. Jak víte, současná situace ve světě je velmi složitá, jednotlivé sektory nejsou vzájemně propojeny. A přitom interdisciplinární přístup je nesmírně důležitý. Je třeba vytvořit pevný most mezi kreativci - tedy uměním a kulturou na jedné straně - a vědou na straně druhé. Zároveň je zapotřebí prokázat důkazy. WHO publikovalo velmi systematickou recenzi apelující tři tisíce studií, které demonstrují roli umění. Jedná se o důležitý dokument publikovaný Regionální úřadem WHO v Evropě. A díky tomu jsem měla příležitost a tu čest diskutovat na toto téma s generálním ředitelem WHO. Bylo fantastické, jak byl otevřený implementování tohoto nového přístupu. Díky tomu může projekt "Vliv umění na zdraví a udržitelné cíle růstu" získat partnery z oblasti životního prostředí, zdravotnictví, kultury i vzdělávání, mohou se do něj zapojit politici, výzkumníci, sociální podnikatelé. Ráda bych vám ukázala nyní, kam až jsme došli, co jsme vytvořili.

Myslím, že podpora prevence je velmi důležitá a zde může být umění použito jako úžasný motor, způsob komunikace. Rovněž lze uměleckou cestou ukázat, jaká výzva je před námi. Umění lze také samozřejmě používat jako terapii. Ukáži vám, co jsme zde vytvořili díky generálnímu řediteli, doktoru Tedrosovi, který řekl, že přístup všech lidí ke všem základním službám bude jeho prioritou. A abychom toto mohli zrealizovat, je zapotřebí dosáhnout univerzálního zdravotnického pokrytí, abychom dosáhli finančního zabezpečení pacientů. Dále je zapotřebí propojit naše síly a dosáhnout udržitelných rozvojových cílů, jejichž součástí jsou prevence a podpora zdraví, samozřejmě. Základní elementy společnosti jsou: dobré zdraví a pohoda jednotlivce, protože ty jsou výhodné jak pro jeho rodinu, komunitu, ale i zemi. "Inkubátor" je část projektu, který jsme zde vytvořili. Jelikož umění mluví samo za sebe, snažíme se představit a docenit hodnotu umění a kultury v nemocničním prostředí jakožto inovativní strategii, která přispěje zdraví pro všechny.

Cílem je integrovat umění ve zdraví do všech politik udržitelných rozvojových cílů - byli jsme tady velmi úspěšní, máme partnery v Německu, například, v Anglii a snažíme se vytvořit celosvětovou alientaci. Jedná se o určitý komplement k medicínskému přístupu. Obhajujeme integraci zdravotnických služeb. Tento náš takzvaný inkubátor rovněž podporuje umělecké programy a iniciativy národních zdravotnických orgánů. Za chvíli vám ukážu příklady v jednotlivých zemích. Je to způsob, jak udržet princip humanity ve středu zájmu zdravotnických služeb a jak je de facto polidštit, místo odlidštit - způsob, jak posílit partnerství s určitou sociální a humánní vizí, v jejímž středu zájmu je opět člověk. Výsledkem toho všeho je koncept mostu mezi uměním a vědou. Jak ilustruje tento obrázek, nelze totiž oddělit fungování pravé a levé části mozku, náš logický rámec v levé hemisféře od pravé části, která se váže na intuici. Tímto způsobem sami v sobě integrujeme své zkušenosti. K tomu je umění vynikající. Jedná se tedy o arteterapii.

Pomocí arteterapie lze posílit odolnost jednotlivce i celých komunit. Vidíme na této ilustraci, že použití umění je efektivním komplementem moderní medicíny. Je třeba zapojit mnoho partnerů, zájmových skupin - umění je schopno propojovat - je velmi důležité zapojit vzdělávací systémy, obzvláště umělecké akademie, navázat vztahy mezi různými komunitami. Lidé nepotřebují být podporování jen medicínsky, ale i sociálně, proto se snažíme o podporu různých uměleckých vyjádření, využíváme zde rodinných příběhů... Cesta vede od utrpení k odolnosti. Posiluje to sebedůvěru člověka. Podporujeme je tedy po sociální stránce, kdy pocity izolace a deprese mohou být zmírňovány pomocí umění. Lidé tak získávají na hlase a jsou schopni vyjádřit svůj osobní příběh, nejen data či statistiky. Ukazujeme tak lidský rozměr životní pohody.

Posledním bodem konceptu je pak měření tohoto vlivu, jelikož - jak jste všichni zmiňovali - potřebujeme důkazy, je třeba demonstrovat efektivitu. Vědecká zjištění, data mohou být předkládána skrze umění cestou, která je pro lidi snadněji pochopitelná. Lidé tak získávají na hlase a jsou schopni vyjádřit svůj osobní příběh, nejen data či statistiky, ukazujeme tak lidský rozměr životní pohody. Myšlenkou tohoto takzvaného inkubátoru je transformace běhu lidského života. Je třeba zahrnout veškeré věkové kategorie, a to od dětí až po seniory, vyhnout se jakýmkoliv formám nerovnosti. Z hlediska vlivových faktorů této metody je zde obrovská rychlost dat, na kterou se umělci mají adaptovat. Z fáze spolupráce se dostáváme na spolutvůrčí činnost, která vyžaduje neustálou potřebu se nějak přizpůsobovat potřebám a názorům cílové divácké skupiny. Tvůrčí cykly jsou krátké. Je to způsob, jak spolupracovat s různými disciplínami, musíme integrovat rozmanitost různých pohledů, podporovat ekosystém a vizi. Díky tomu posílíme vzájemnou důvěru a přispívají k tomu obzvláště dobrovolnické aktivity umělců, ale i sociálních podnikatelů, kteří se tak podílejí na tvorbě lepší společnosti a lepšího světa.

V současné krizové situace velmi pociťujeme nedostatek sociální soudržnosti - míním formou emoční inteligence, která tuto společenskou soudržnost podporuje. V této chvíli se umění stává zdravotním determinantem. Z tohoto důvodu usilujeme o globální mapování a monitorování nejdůležitějších uměleckých iniciativ a programů prostřednictvím dlouhodobých partnerství. Jedná se o cíl udržitelného růstu číslo 3, který je zaměřen na zdraví. Budeme všem garantovat komunikaci mezi uměním a vědou, prezentovat sociální výzvy a přicházet s praktickými výzvami. Chceme nejen mluvit, ale i jednat a oslovovat reálné potřeby lidí, a to nejen potřeby medicínské, ale i potřeby sociální. Je zapotřebí zaměřit se na pěstování odolnosti a dostat se i na úroveň organizací, ale i jednotlivců - uměleckých iniciativ a programů je po celém světě spousta, mapujeme, co lidé dělají. Často tyto aktivity nejsou dostatečně viditelné a nebývají dostatečně doceněny v mezinárodním společenství. Usilujeme o budování dlouhodobých partnerství, prostřednictvím kterých posilujeme zdravotnický systém díky komplementárnosti umění.

Třetina až polovina návštěv u lékaře je ve skutečnosti spojena s jinými než lékařskými důvody. Jsou to pocity izolace - a to je třeba si uvědomit - tyto problémy se promítají jako zdravotní, nicméně jejich příčina není medicínská, to je velmi důležité vzít v úvahu. Z hlediska důkazů vám uvedu příklad USA, kde polovina zdravotnických institutů používá uměleckých programů, a to jak ve veřejných prostorách, tak i prakticky na lůžku pacienta. Jsou zde zahrnuty i různé vizuální umělecké výstavy. Objevují se zde vysoká důležitá čísla - například 80% mentálních a emočních zotavení pacientů, či 41% fyzických zotavení. 80% programů pak slouží přímo pacientům, ale vidíme zde i benefit pro chování rodiny, kdy 58% těchto programů zahrnuje pacientovu rodinu. 42% programů pak napomáhá zdravotnickému personálu vyrovnat se se stresem ze zdravotnického prostřední a redukuje tak fluktuaci zdravotních sester.

Přímé benefity jsou hmatatelné. Umělecké programy snižují náklady na zdravotní péči, napomáháme lidem ve všech věkových kategoriích - od mladistvých až po seniory. Ráda bych zmínila, že 73% procent Američanů má zájem, aby vláda financovala zařazení umění do zdravotnických programů. Jedná se tedy o velmi důležitý důkazní materiál pro důležitost umění. Ve světové zdravotnické organizaci se nám podařilo použít umění k řešení velkých problémů - vidíte zde například výstavu zrealizovanou za spolupráce s Organizací spojených národů, která se zabývá problém násilí na ženách. Od tohoto tématu se odvíjí i odolnost žen. Na této mezinárodní výstavě bylo znázorněno 7 všeobecných emočních oblastí a - nebudu zabíhat do detailů, protože nemáme dostatek času - pokud by vás to však zajímalo, můžeme později diskutovat o výsledcích této výstavy. Pro nás je to způsob, jak umožnit komunikaci mezi různými zájmovými skupinami.

Během valného shromáždění bylo snahou řešit otázku vůdcovství, společenské transformace, jelikož umění zde může určitým způsobem administrovat proces vůdcovství V New Yorku poté, co rezoluce WHO byla přijata všemi členskými státy, se v Centrálním parku odehrála nádherná umělecká produkce - místní umělci z New Yorku ztvárnili vliv sportu, běhání, pohody na zdraví. Projekt "Vliv umění na zdraví a udržitelné cíle růstu" zorganizoval výstavu, spolupracovali jsme s Peru, které nám poskytlo krásnou masku - vidíte ji na obrázku - vytvořilo ji 20 místních umělců a spolupracovaly s námi i děti postižené rozštěpem patra.

Nedávné diskuze WHO se týkají otázky jak lze posílit odolnost člověka prostřednictvím umění. Bylo nám poskytnuto 60 různých příspěvků a tuto výstavu podporovalo 20 partnerů. Snažíme se poskytovat podporu i na státní úrovni. Jak vidíte, podporovali jsme důležité nemocnice v Peru a implementovali jsme umění a hodnotili poté jeho vliv na pacienty. Do aktivity byly zapojeny děti i se svými rodiči a zapojili se i dobrovolníci. Byla to výjimečná akce, uvědomili jsme si, jak lze polidštit nemocnice. Dále proběhly akce v Kolumbii, Maroku za pomoci vedení nemocnice Mohamed IV a vedení Nemocnice pro matku a dítě, podařilo se nám integrovat umění do této nemocnice. Zde vidíte snímky paliativní péče.

Ráda bych svou prezentaci uzavřela myšlenkou, že umění a kultura nejsou ničím nekompatibilním s péčí a službami. Naopak holistický přístup bere v úvahu jak fyzickou, tak psychickou pohodu. Z hlediska podpory zdraví není snad každá mise vykonaná s cílem napomoci pacientů krokem směrem k lepšímu životu? Umění a kultura jsou cenné a nenahraditelné nástroje. Musíme myslet na udržitelnost a průběžnost. Závěrem bych vás ráda inspirovala výrokem: "Umění je univerzální jazyk, nemá hranic a podporuje různorodost v jednotě, reaguje na naši potřebu sdílet, inspirovat a transformovat, pozvedá naše vnímání a smysly k odhalení našeho nekonečného potenciálu."

Velmi vám děkuji za příležitost se setkat a podpořit prevenci a zdraví. Děkuji vám.


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH

Isabelle Wachsmuth má 24 let zkušeností v mezinárodní síti s propagací a zaváděním managementu znalostí a kolaborativních řešení v zemích s vysokými i nízkými příjmy.

Její profesní zkušenosti zahrnují mimo jiné:

2019 – 2021 – Projektová manažerka ve Světové zdravotnické organizaci, světové ústředí, Ženeva:
• Inkubátor Art Impact For Health and the Sustainable Development Goals Dopad umění na zdraví a cíle udržitelného rozvoje) vedený za podpory generálního ředitele Světové zdravotnické organizace.
https://whis.uk/art-impact-for-health-and-sdgs/
• Navázání partnerství s organizací Smile Train za účelem založení a rozšíření iniciativy na úrovni jednotlivých zemí. https://www.smiletrain.org/news/smile-train-partners-world-health-organization-art-impact-health-initiative a https://smiletrain.org.uk/stories/9-reasons-smile-celebration-art-family-and-community
• Podpora uměleckých programů a iniciativ na úrovni jednotlivých zemí za pomoci nemocnic a národních zdravotnických orgánů, jako například v Maroku. http://www.mapmarrakech.ma/fr/chu-2/ and https://www.chumarrakech.ma/evenements/infos-evenement/?idE=%20644
• Návrh a organizace výstavy Art against violence to resilience from women perspective (Uměním proti násilí a k odolnosti z pohledu žen) v Ženevě. https://genderchampions.com/events/art-against-violence-from-violence-to-resilience-from-womens-perspective
• Návrh a organizace výstavy Dare to act for health (Odvaha jednat pro zdraví) v Ženevě v rámci 72. Světového zdravotnického shromáždění. Doufáme, že prostřednictvím této výstavy prozkoumáme řadu hodnot, které v současné době uplatňují různí aktéři v rámci mezinárodních organizací, jako je WHO a OSN, a které nás všechny vyzývají, abychom se SPOLEČNĚ ODVÁŽILI KONAT PRO ZDRAVÍ VŠECH A VŠEM. https://twitter.com/drtedros/status/1131527398288252930
• Návrh a organizace výstavy Art Impact 4 SGDs and Leadership (Dopad umění na cíle udržitelného rozvoje a vedení) v Ženevě v říjnu 2020 ve výstavní galerii Paláce národů za podpory Úřadu OSN a WHO. http://worldacademy.org/conference-page/art-impact-4-health-and-sdgs
• Návrh a organizace výstavy VERSUS v Ženevě. Následující slavnostní zahájení, viz https://youtu.be/h395igZ0NaU pozvalo k diskusi na téma odolnosti a umění panelisty z celého světa.

2016 – 2019 – Projektová manažerka v ústředí Světové zdravotnické organizace v Ženevě.
Manažerka komunikace a znalostí v iniciativě UHC2030 s více zúčastněnými stranami. Organizace výstavy umění na téma univerzálního zdravotního pojištění https://www.uhc2030.org/un-hlm-2019/un-hlm-art-exhibition/ a prostoru pro umělecké vyjádření během akce Walk the Talk v New Yorku https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/22/default-calendar/walk-the-talk-new-york-the-health-for-all-challenge

2013-2015 – Projekt Leonardo Da Vinci, program celoživotního vzdělávání v rámci Evropské unie.
Vzdělávací projekt mezi evropskými aktéry PPP, podporovaný Evropskou komisí.

2012 – 2013 – Zvláštní poradkyně v Evropské hospodářské komisi OSN ve spolupráci s WHO.
Zvláštní poradce pro divize udržitelné energetiky a hospodářské spolupráce a integrace v Evropské hospodářské komisi OSN s cílem zlepšit politiku a programy pro rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie pro integrovaný rozvoj venkova a příměstských oblastí s meziodvětvovým přístupem (ekonomické a sociální otázky včetně zdravotnických služeb, vzdělávání a rovnosti žen a mužů).

2002-2015 – Projektová, komunikační a finanční manažerka v ústředí Světové zdravotnická organizace v Ženevě.

Vzdělání:

1997 – Magisterské studium Génie Physiologique Informatique v oborech informatika, farmakologie a fyziologie, Inženýrská škola, Univerzita v Poitiers, Francie
2010 – 2013 – Magisterské studium v oboru veřejného zdraví, Ženevská univerzita, práce o vlivu kolektivní a kolaborativní inteligence na globální veřejné zdraví a dopad na vytváření rozhodnutí založených na důkazech
2015 - Přidružená členka Světové akademie umění a vědy