AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu

Dr. Geethu Balakrishnan

Dr. Geethu Balakrishnan

Projekt AYUSH EMR, Vaidyaratnam P.S.Varrier Ayurveda College, Kottakal, Indie

Otevřená randomizovaná kontrolní studie zaměřená na hodnocení účinku protokolu střevní terapie pro zvládání dysbiózy u dětí s autismem

 

Fyziologie a i patologie jsou provázeny celou řadu pravděpodobností, je zde mnoho teorií, paradigmat, která zaznamenala vývoj za poslední desetiletí. První teorie se vztahovala ke stresu, další byla teorie volných radikálů a nejnovějším konceptem je dysbiotická teorie poruch autistického spektra.

Jedná se o přelomovou teorii rozpracovanou v knize Alanna Collen s názvem: "10% lidských", ve které doslova říká: "Máme třetího hráče, který sedí nepohodlně mezi přírodou a výživou a tímto hráčem je mikrobiom." Název svého bestselleru zvolila na základě odhadu, že pouze 10% buněk v našem těle je skutečně lidských. Počet buněk mikrobiálních totiž převyšuje buňky lidské v poměru devět ku jedné. V našich tělech tedy tvoří 90 procent veškerých buněk. To naznačuje obrovský význam těchto mikrobiomů pro lidské tělo. Touto problematikou se zabývá výzkumný tým vedený doktorem Dinesh K.S. z vysoké školy v Kerale v Indii. Výzkum vedl k provedení klinické studie nejlepšími experty.

Vážené dámy a pánové, moji milí přátelé, přeji vám dobré ráno. Jsem doktorka Geethu Balakrishnan, vedoucí výzkumná pracovnice projektu AYUSH. Ráda bych vám představila otevřenou randomizovanou kontrolní studii s cílem zhodnotit efekt ájurvédského protokolu střevní terapie v léčbě dysbiózy u dětí s poruchou autistického spektra, takzvaného ASD.

Na úvod bych ráda vysvětlila, že ASD je neurobehaviorální porucha, která se stává velmi obávanou po celém světě, je zde totiž skokový nárůst prevalence - dříve to byl jeden člověk ze 160, dle Světové zdravotnické organizace, nicméně byl zdokumentován exponenciální narůst mezi léty 2004 až 2020. Současná prevalence ASD je tak jeden člověk z 54. Předmětem bouřlivých debat o etiogenezi a bez věrohodných biomarkerů je léčba ASD stále předmětem velkých spekulací.

Kumulování důkazů o neměnných vazbách mezi znaky autismu a dysbiózou se stalo termínem osa - střevo. Hovoříme zde tedy o takzvané ose - střevo. Rozmach dysbiotického průmyslu v léčbě ASD potvrzuje tuto obousměrnou souvislost. Nicméně dysbióza se nevztahuje pouze na biotické výživové doplňky.

Bruce Lipton ve své knize: "Biologie víry" rozděluje působící faktory do čtyř oblastí: myšlenkový proces jednotlivce, environmentální faktory, strava a nápoje a každodenní aktivity. A tak v tomto scénáři, kdy se celý svět trápí poruchami autistického spektra, získejme přehled o možnostech využití CAM v léčbě ASD. 80,9 % rodičů totiž má zájem poskytnout svým takto nemocný dětem léčbu pomocí CAM.

Cíle studie

Podívejme se na cíle naší randomizované kontrolní studie - zhodnotit efektivitu protokolu ájurvédské střevní terapie v léčbě autistických projevů a dysbiotickým změn střevního mikrobiomu u dětí trpících ASD. Dlouhodobým cílem pak je nelineární koncept zvládání ASD. Posuňme se k použité metodologii: byl zpracován AYUSH EMR projekt financovaný indickou vládou, do které se zapojilo 60 dětí. Hodnotící kritéria byla CARS, což je hodnotící škála dětského autismu a sekvenování 16 S r RNA.

Kritéria

Kritéria pro začlenění do této studie zahrnovala děti s diagnózou ASD ve věku od 3 do 12 let. Jakákoliv diskriminace na základě pohlaví, náboženství, ekonomického stavu byla nepřípustná. Rodiče zúčastněných dětí vyjádřili svůj písemný souhlas se zapojením do studie. Kriteria pro vyloučení osoby ze studia byla u dětí využívajících antiepileptickou medikaci, probiotika, antibiotika, ať krátkodobě či dlouhodobě užívané léky na ASD. Zároveň byly vyloučeny děti se souběžnými chorobami - například dětskou obrnou, mentální retardací a dalšími chronickými, neurologickými či metabolickými poruchami. Byly vyloučeny rovněž děti v kómatu a paralyzované.

Metodologie

Metodologie byla rozdělena do třech fází: základní - střední a pokračovací fáze. V úvodní fázi byly děti začleněny do studie dle výše zmíněných kritérií. 60 účastníků studie bylo rozděleno do dvou stejně velkých skupin, v každé z nich bylo 30 dětí. Jedna skupina podstoupila danou léčebnou intervenci, zatímco druhá byla kontrolní. Ve střední fázi proběhla multimodelová intervence u obou skupin, u kontrolní skupiny se jednalo pouze o dvouměsíční protokol s profesionální behaviorální terapií spolu s úpravou životosprávy a především dietními opatřeními. V intervenční skupině kromě protokolu použitého u kontrolní skupiny byla navíc aplikována ájurvédní medikace po dobu jednoho měsíce. Tato medikace se skládala z polyherbálních sloučenin v sypké formě - reference k nim lze dohledat v ájurvédských textech. Dále byla dětem podává ájurvédní tableta Vilwadi gulika. Reference na ni lze opět dohledat v ájurvédské literatuře. V pokračovací fázi pak byl zdravotní stav pacientů hodnocen na základě hodnotících škály CARS a sekvenování 16 S r RNA Na slidu vidíte v kruzích tři použité nástroje.

Detaily metodologie

Nyní se podívejme na detaily použité metodologie. Během základní fáze proběhl screening a alokace, během střední fáze proběhla intervence ájurvédským protokolem a v závěrečné fázi byly vyhodnoceny výsledky studie. V základní fázi proběhl screening pomocí DSMV, na základě toho byla posbírána základní data, byla zhodnocena způsobilost do zapojení do studie a rodiče odevzdali svůj písemný souhlas se začleněním dítěte do studie, která následně proběhla. Ve střední fázi byly podávány již dříve zmíněné 2 polyherbální substance Rajanayadi churnam a Vilwadi gutika a to po dobu 30 dní. Dávkování bylo zvoleno dle ájurvédské posologie, léky byly podávány s teplou vodou třikrát denně před jídlem. Dále byla předepsána velmi strukturovaná diabetická opatření a byla provedena rovněž ájurvédská epistemologie. V pokračovací fázi byli pacienti instruováni pokračovat v režimu zahrnujícím životosprávu a interdisciplinární intervence.

Hodnocení studie

Hodnocení studie za pomoci CARS a sekvenování 16 S r RNA proběhlo na začátku, uprostřed a na konci studie. Zde vidíme efekt jednotlivých opatření. Změny získané na základě této studie nebyly ovlivněny během času. Zde vidíme shrnující statistiky jednotlivých opatření vedle hodnotící škály CARS, vidíme zde ústřední hodnoty zakroužkované v červeném kruhu, kde tyto hodnoty jsou výrazně nižší než u hodnoty kontrolní skupiny. Z hlediska výsledků mikrobiomu 16 S r RNA sekvenování stolice - zde jsme porovnávali mikrobiom stolice kontrolní skupiny se skupinou, která postoupila tuto léčbu, a došlo k poklesu prezence těch patogenních bakterií a naopak se navýšil počet bifidobakterií - a ty jsou přínosné pro lidské zdraví. A stále tento mikrobiom byl plně funkční a kolonie bakterií nebyly narušeny. Zde se vracíme - které jsou další přístupy k léčbě dysbiózy u dětí a tou je experimentální transplantace mikrobiotik. Další metodou jsou probiotika. Nicméně tyto metody narušují fungování skupin bakterií. Zde byla také zaznamenána prezence vysoce patogenních bakterií.

Shrnutí

Lze shrnout tedy, že vyvážený ekosystém je skutečně velkým dilematem pro současnou medicínu. Náš výzkumný tým se zapojil v podstatě do odhalování krásy ájurvédy skrze moderní medicínskou metodu 16 S r RNA sekvenování. Jednalo se tedy o lék Vilwadi gulika a Rajanyadi churmam, které kompenzovaly prezenci patogenních bakterií. A zde již v tabulce vidíme množství jednotek, které byly aplikovány v oblasti Keraly dětským pacientům, a náklady, které na ně byly vynaloženy v letech 2020 až 2021. Získali jsme skutečně empirické zkušenosti, které vedly k potvrzení této teorie, že tato metoda je účinná a bylo to potvrzeno i klinicky, nejen na základě mikrobiálního výzkumu. Ráda bych zdůraznila, že jsme prvním týmem, který publikuje tyto výsledky indické studie střevního ekosystému a jeho rovnováhy. Jedná se o první protokol léčby ASD financovaný indickou vládou. Jedná se tedy o nelineární komplexní multimodální přístup nazvaný AGASTYA, který se skládá z ájurvédských léků, střevní terapie, ájurvédských standardů životosprávy, průpravy rodičů, jejich vzdělávání a jógické pomoci. Tento projekt již byl prezentován a přijat na univerzitě ve Stanfordu. Velmi ráda bych vyjádřila své díky tomuto kongresu a Platformě za možnost publikovat naši studii a přeji vám velmi vyvážený ekosystém.


Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.